Hakk?m?zda

Mil üretim ?irketimiz 1972 y?l?nda kurulmu?tur. Birkaç y?l içinde sanayi, demir yollar? ve deniz motorlar?n?n yan? s?ra standart otomobiller içinde mil üretmeye ba?lam??t?r. Çok çe?itli ve kaliteli ürünleriyle iç ve d?? pazarda yüksek sat?? rakamlar? yakalam??t?r ve Pazar pay? düzenli olarak büyümektedir.

Teknolojisiyle ve en son teknoloji ürünü olan cnc makinalar?yla, yapm?? oldu?umuz yat?r?mlarla büyük araç üreticilerine yedek parça üretebilen bir ?irket durumuna geldik. ??irketimizin 3 temel amac? vard?r:

1- Tüm mü?terilerimize derin bir ba?l?l?k duymak ve sayg? göstermek.

2- En kaliteli ürünü sunmak

3- ?yi fiyat, zaman?nda teslimat ve tam memnuniyet...